Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
 Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Đóng
Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc.
1.     Mục đích :
Sở thiết lập và áp dụng quy trình này nhằm đảm bảo kiểm soát được công việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức và người dân về lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính Vĩnh Long đúng với quy định văn bản pháp quy về trình tự thủ tục giải quyết và thời gian, để thoả mãn yêu cầu của tổ chức người dân.
2.     Phạm vi áp dụng :
Áp dụng cho bộ phận giải quyết khiếu nại tố cáo của Thanh tra sở.
3.     Tài liệu áp dụng để xây dựng quy trình :
-         Luật khiếu nại tố cáo ngày 15/06/2004.
-         Luật khiếu nại tố cáo ngày 29/11/2005.
-         Nghị định số : 136/2006/NĐ.CP ngày 29/10/2006 của chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại tố cáo.
4.     Thuật ngữ và chữ viết tắt :
-         Đơn thư khiếu nại, tố cáo không thuôc thẩm quyền.
-         Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền lần đầu.
-         Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền lần 2.
5.     Nội dung, quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo :
5.1    Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không đúng thẩm quyền ( thực hiện trong vòng 05 ngày làm việc ).
 

Bước CV
Trách nhiệm
Nội dung phải thực hiện
Thời gian
(ngày)
Hướng dẫn
biểu mẫu
1
Văn thư
Tiếp nhận
Trực tiếp: Văn thư tiếp nhận đơn, thư khiếu nại/ tố cáo trực tiếp từ tổ chức người dân lặp biên nhận hồ sơ, sau đó đóng dấu công văn đến và chuyển Lãnh đạo giải quyết.
Qua bưu điện: Văn thư tiếp nhận đơn, thư khiếu nại tố cáo đóng dấu công văn đến và chuyển Lãnh đạo giải quyết. 
1
Quy chế
tiếp dân
Biên nhận
hồ sơ
 
2
Chuyên viên
Phân loại
Tiếp nhận đơn, thư khiếu nại/ tố cáo do Lãnh đạo chuyển, CV ghi chép vào sổ theo dõi và phân loại:
 - Không thuộc thẩm quyền thì tiếp tục thực hiện theo bước 3.
 - Thuộc thẩm quyền lần đầu thì chuyển qua mục 5.2.
 - Thuộc thẩm quyền lần 2 thì chuyển qua mục 5.3.
1
Sổ theo dõi
 3
Chuyên viên
Xử lý
Làm phiếu hoàn trả kèm theo đơn thư, hồ sơ liên quan và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
1
Phiếu hoàn trả
4
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt .
1
Phiếu hoàn trả
5
Chuyên viên
Chuyển trả kết quả
Nhận lại phiếu hoàn trả Lãnh đạo đã phê duyệt, chuyển kết quả cho văn thư chuyển lại cho đương sự, sau đó vào sổ theo dõi.
1
Phiếu hoàn trả
Sổ thep dõi
6
Chuyên viên
Lưu hồ sơ
 
Quy trình 4.2

 
5.2    Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền lần đầu ( thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc ); lần 2 ( thực hiện trong vòng 45 ngày làm việc ).
 

Bước CV
Trách nhiệm
Nội dung phải thực hiện
Thời gian
(ngày)
Hướng dẫn
biểu mẫu
1
Chuyên viên
Nghiên cứu xử lý
Nghiên cứu chế độ chính sách liên quan để trả lời đơn và xác minh ( nếu cần ).
Lần đầu : 16
Lần 2 : 31
Phiếu trình
Biên bản xác minh
2
Chuyên viên
Làm phiếu trình giải quyết công việc và trình Lãnh đạo Phòng xem xét.
2
Phiếu trình
3
Lãnh đạo Phòng
Xem xét
Lãnh đạo phòng xem xét và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
1
Phiếu trình
4
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt.
5
Phiếu trình
5
Chuyên viên
Soạn thảo văn thư trả lời đương sự và trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.
2
Văn bản
6
Lãnh đạo Sở
Phê duyệt
Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt văn bản.
1
Văn bản
7
Chuyên viên
Chuyển trả kết quả
Nhận lại phiếu hoàn trả do Lãnh đạo phê duyệt và chuyển cho văn thư chuyển trả lại cho đương sự.
1
Sổ theo dõi
8
Chuyên viên
Lưu hồ sơ
 
Quy trình 4.2

 
6.     Biểu mẫu và hướng dẫn :
 

Số TT
Nội dung biểu mẫu
Ký hiệu biểu mẫu
1
Sổ tiếp nhận.
 
2
Phiếu chuyển.
 
3
Văn bản giải quyết của bộ phận.
 
4
Văn bản giải quyết của Lãnh đạo Sở.
 
5
Tờ trình ( báo cáo ).
 
6
Thông báo.
 
7
Phiếu giao nhận.
 
8
Sổ lưu hồ sơ.
 
9
Quy chế tiếp dân.
 

 

In Ấn