Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
 Thủ tục thẩm định phương án giải tỏa đền bù. Đóng
Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc.
1. Căn cứ:
 
- Nghị định 197/2004/NĐ-CP, ngày 13/12/2004.
- Thông tư 116/2004/TT-BTC, ngày 07/12/2004.
- Nghị định 17/2006/NĐ-CP, ngày 27/01/2006.
- Thông tư 69/2006/TT-BTC, ngày 02/08/2006
- Nghị định 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/05/2007.
- Thông tư 06/2007/TT-BTNMT, ngày 02/07/2007.
- Nghị định 123/2007/NĐ-CP, ngày 27/07/2007.
- Quyết định về việc qui định giá các loại đất hàng năm của UBND tỉnh Vĩnh Long.
- Quyết định về việc qui định giá đền bù cây trồng của UBND tỉnh Vĩnh Long.
- Quyết định về việc ban hành giá chuẩn nhà xây dựng mới và đơn giá công trình, vật kiến trúc khác của UBND tỉnh Vĩnh Long.
- Quyết định về việc qui định chi phí cho công tác đền bù giải tỏa của UBND tỉnh Vĩnh Long.
 

2. Các hồ sơ tổng hợp trình:

Số TT
Thành phần hồ sơ
Biểu mẫu
Số lượng
(Bản chính,sao)
Yêu cầu chứng thực
1
Quyết định UBND tỉnh phê duyệt dự án.
 
 
 
2
Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh.
 
 
 
3
Tờ trình xin thẩm định phương án bồi thường
 
 
 
4
Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường
 
 
 
5
Phương án bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án.
 
 
 
6
Bảng tổng hợp chi tiết đền bù công trình giải tỏa.
 
 
 
7
Biên bản họp Hội đồng đền bù giải tỏa.
 
 
 
8
Biên bản xét duyệt đất
 
 
 
9
Bản kiểm kê chi tiết của từng hộ dân (đính kèm phương án)
 
 
 
10
Các hồ sơ có liên quan đến chính sách hỗ trợ và trợ cấp cho các đối tượng bị giải tỏa (số nhân khẩu, đơn xin học nghề, đơn xin đăng ký tái định cư…)
 
 
 
11
Bảng dự trù kinh phí họa động của HĐĐB
 
 
 

In Ấn