Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
  Các tin khác    
Quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
Ngày 18/4/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Nghị định số 35/2012/NĐ-CP quy định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Theo đó, 7 đối tượng được điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng quy định tại Nghị định bao gồm:

 

Thứ nhất, cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

 

Thứ hai, cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

 

Thứ ba, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

 

Thứ tư, cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

 

Thứ năm, quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thứ sáu, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Thứ bảy, quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
 

Thời điểm điều chỉnh từ ngày 01 tháng 05 năm 2012, mức điều chỉnh tăng thêm 26,5% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng như trên.

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ  Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 1; Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 1 và đối tượng thuộc trách nhiệm giải quyết của Bộ Quốc phòng quy định tại Khoản 7 Điều 1…

 

Ngoài ra, trách nhiệm của Bộ Tài chính là bảo đảm kinh phí thực hiện việc  điều chỉnh, chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. 

Nghị định co hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012./.
                                                  LHT.

 


Các tin đã đưa
  Phụ cấp công vụ là 25% kể từ ngày 01/5/2012
  Quy định mới về quản lý vốn đầu tư từ ngân sách cấp xã.
  Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng
  Giữ nguyên bậc thuế Môn bài năm 2010 cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2012
  Bộ Tài chính: Điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – NSNN
  Luật thuế bảo vệ môi trường: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của toàn xã hội.
  Nghị định 101/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân
  Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức
  Quy định mới về thanh tra viên
  Bổ sung dự toán chi NSNN năm 2011 thực hiện Chương trình quốc gia an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015
Văn bản mới ban hành  Văn bản mới ban hành

 

 

 Thông báo