Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Liên kết Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long

Mẫu biểu chỉ tiêu thống kê theo Thông tư 15/2013/TT-BTC

Công báo tỉnh Vĩnh Long

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

 Số lượt truy cập
 Các Phòng, Trung tâm trực thuộc sở
Văn phòng Sở | Phòng Quản lý ngân sách | Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp | Phòng Thanh tra tài chính | Phòng Tin học thống kê | Phòng Tài chính doanh nghiệp | Phòng Quản lý giá và công sản | Phòng Đầu tư
 
Cơ cấu tổ chức:
 

         - Chánh Văn phòng:   Nguyễn Văn Đức

         - Phó chánh Văn phòng:       Bùi Thị Hạnh

         - Phó chánh Văn phòng:       Phan Thanh Hoàng

         - ĐT:                         (070) 3822 211, (070) 3827 361

         - Fax:                        (070) 3825 511    

 
Chức năng và nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu Giám đốc thống kê tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ do Bộ Tài chính, UBND Tỉnh qui định, thực hiện chế độ báo cáo trong các cuộc hợp giao ban hàng tháng trong Văn phòng Sở và giao ban hàng quí trong toàn ngành Tài chính.

- Thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình 1 cửa, tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục 1 cửa tại Văn phòng theo quy trình đề án được duyệt.

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo tình hình các mặt công tác TCHC và thi đua định kì và bất thường khi có yêu cầu.

- Tham mưu Ban Giám đốc quản lý tổ chức biên chế CBCC và đề xuất việc kiện toàn sắp xếp bố trí CB trong cơ quan theo đề án khoán biên chế, khoán chi được duyệt.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đối với CBCC. Tổ chức tốt phong trào thi đua trong cơ quan.

- Phối hợp với Phòng Tin học Thống kê tổ chức khai thác sử dụng máy vi tính để giải quyết các công việc theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. Theo dõi đôn đốc tòan bộ cơ quan thực hiện nội quy và quy chế hoạt động của cơ quan, có kế hoạch bảo vệ cơ quan an toàn, trật tự.

- Lập kế hoạch tài chính cho hoạt động của đơn vị, quản lý kinh phí theo đúng chế độ quy định của nhà nước, tổ chức thực hiện, theo dõi và quyết toán các khoản kinh phí do ngân sách cấp. Quản lý tài sản mua sắm, tu bổ phương tiện làm việc và sinh hoạt của cơ quan. Tham mưu Ban Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Sở thực hiện sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc và đúng chế độ khoán chi được duyệt.

- Quản lý và thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trử, đánh máy văn bản, in ấn, sao chép, vào sổ nhận, gởi công văn phát hành công văn, quản lý con dấu, ghi giấy giới thiệu và giấy đi đường, lệnh điều xe, trình xem và trình ký, làm thủ quỷ với đầy đủ quy định về sổ sách thu chi đối với các quỹ tiền mặt, thực hiện cấp phát lương cho CBCC trong cơ quan.